Skip to content

ALGEMENE VOORWAARDEN

Gebruiksvoorwaarden Houders – BoekCadeau kaart

Intersolve Payments B.V., gevestigd aan het Fonteinkruid 4, 3931 WX Woudenberg en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 32159718 (“Intersolve ”) is een Elektronisch Geld Instelling (in de zin van art. 1:1 Wet op het financieel toezicht (Wft)) die betaalmethoden aanbiedt in de vorm van cadeaukaarten, e-wallets en betaalkaarten (waarop elektronisch geld kan worden uitgegeven) en de onderliggende betalingen gedaan met deze betaalmethoden verwerkt.

Intersolve is als vergunninghoudende elektronischgeldinstelling geregistreerd in het register elektronischgeldinstellingen van De Nederlandsche Bank (http://www.dnb.nl/toezichtprofessioneel/de-consument-en-toezicht/registers/WFTEG/index.jsp). Intersolve staat onder toezicht van zowel De Nederlandsche Bank als de Autoriteit Financiële Markten.

De girale gelden die het Tegoed op een Betaalmethode vertegenwoordigt, worden gehouden door een apart opgerichte Stichting derdengelden. De Stichting heeft als doel het van de Houders ontvangen geld, die het Tegoed vertegenwoordigt, te scheiden van het vermogen van Intersolve teneinde betaling aan de Acceptant van het uitgegeven Tegoed te kunnen waarborgen en steeds te kunnen voldoen aan de omwisselplicht jegens Houders zoals bedoeld in art. 4:31 Wft.

Afhankelijk van de gekozen Betaalmethode, kan het Tegoed op de Betaalmethode uitgegeven door Intersolve elektronisch geld vertegenwoordigen dat door Intersolve onder het merk van de betrokken Programma Manager aan U (de “Houder” van de Betaalmethode) wordt uitgegeven of namens U wordt gecollecteerd voor uitbetaling (indien u tevens als Acceptant optreedt). De Programma Manager is geen partij bij de Overeenkomst tussen de Houder en Intersolve .

  1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:

Acceptant:Bedrijf, instelling en/of (internet) winkel waar de Houder met de Cadeaukaart kan betalen voor te leveren goederen, te verlenen diensten of het gebruik van enig goed, zie de Programma Website voor een overzicht van
Acceptanten;Programma Website:De website van de Programma Manager waar de Houder informatie kan vinden over de betreffende CadeaukaartenTegoed:Het bedrag (in euro’s) aan elektronisch geld dat beschikbaar is op de Cadeaukaart van de Houder.Vervaltermijn:De termijn zoals vermeld op de Cadeaukaart, welke ingaat na aankoop van de Cadeaukaart of – indien dit moment niet kan worden vastgesteld – na het moment van
activering van de Cadeaukaart.

2.Toepasselijkheid en Terhandstelling​

2.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Intersolve EGI en de Houder zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Het is Intersolve EGI niet mogelijk om de tekst van de algemene voorwaarden voor of bij de aankoop van de Cadeaukaart (ie. het sluiten van de overeenkomst) schriftelijk aan de Houder ter hand te stellen. De overeenkomst met Houder komt langs elektronische weg tot stand. Houder heeft bij aankoop uitdrukkelijk er mee ingestemd dat de algemene voorwaarden hem langs elektronische weg ter hand worden gesteld. De algemene voorwaarden liggen bij Intersolve EGI ter inzage, zijn te raadplegen op de website www.intersolve.nl en de Programma Website en zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Op eerste verzoek zullen zij onverwijld kosteloos worden toegezonden aan de Houder.

2.2 De Houder is te allen tijde gerechtigd binnen drie dagen na de aankoop van de Cadeaukaart deze aan Intersolve te retourneren en schriftelijk aan Intersolve te melden, onder overlegging van het aankoopbewijs, dat hij zich niet kan verenigen met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Intersolve zal dan het Tegoed terugbetalen. Intersolve EGI verleent aan de Houder die de Cadeaukaart rechtstreeks van een Acceptant verkregen heeft het recht om het Tegoed uit te betalen indien de Houder: (i) het bezwaarlijk acht dat de voorwaarden hem niet voor of uiterlijk bij de aankoop van de Cadeaukaart schriftelijk ter hand zijn gesteld; of (ii) binnen drie dagen na aankoop van de Cadeaukaart terug wenst te komen op zijn uitdrukkelijke instemming dat de algemene voorwaarden hem langs elektronische weg ter hand mogen worden gesteld. De in dit artikel genoemde bevoegdheden komt alleen toe aan Houders die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf. De bevoegdheden komen aan Houder niet toe indien hij binnen de in dit artikel genoemde termijn met de Cadeaukaart een betaling heeft verricht.

2.3 De Houder kan de overeenkomst te allen tijde beëindigen.

2.4 De overeenkomst eindigt van rechtswege indien de Vervaltermijn van de Cadeaukaart is verstreken, behoudens het recht van de Houder op terugbetaling als verwoord in deze voorwaarden.  


3. Het aankopen van een Cadeaukaart en Tegoed

3.1. De Houder kan het Tegoed dat op zijn Cadeaukaart beschikbaar is kosteloos controleren via de Programma Website. De administratie van Intersolve EGI volstaat als volledig bewijs over het Tegoed, behoudens door de Houder te leveren tegenbewijs.

3.2. Zodra het aankoopbedrag van de Cadeaukaart door de verkoper is ontvangen, heeft de Houder bevrijdend betaald aan Intersolve EGI.

3.3. Zodra de Vervaltermijn is verstreken, accepteren Acceptanten de desbetreffende Cadeaukaart niet meer als betaalmiddel. Een Cadeaukaart kan niet opnieuw worden opgewaardeerd. Terugbetaling van resterend Tegoed kan worden gedaan onder de voorwaarden van artikel 7.

3.4. Bij aankoop van een Cadeaukaart via internet gelden de additionele kosten, leveringsvoorwaarden en bedenktijdregeling van de desbetreffende internetwinkel.
 

4. Betalen met de Cadeaukaart

4.1. Met de Cadeaukaart kan de Houder betalingen verrichten voor diensten en/of goederen bij Acceptanten. De Houder verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan Intersolve EGI en verleent voor zover nodig opdracht om het bedrag dat gemoeid is met de betaling, althans dat gedeelte van de betaling dat met de Cadeaukaart is betaald, aan de Acceptant te betalen. Afschrijving van het tegoed op de Cadeaukaart heeft plaats op het moment dat Houder de betaling heeft verricht, althans zal die afschrijving per die datum worden geadministreerd, De Houder wordt geacht te hebben ingestemd met de betaalopdracht door overhandiging van de Cadeaukaart aan de Acceptant of door invoering van de unieke code op de website van een Acceptant. Daarna kan de Houder een betaling niet meer herroepen.

4.2. De Houder kan met Cadeaukaart betalingen verrichten van bedragen tot de hoogte van het Tegoed. De Houder kan Cadeaukaart in een keer of in delen besteden totdat het totale Tegoed is gebruikt.


5. Verlies, diefstal en misbruik

5.1. De Cadeaukaart wordt niet op naam van de Houder uitgegeven. De Cadeaukaart heeft een unieke code die slechts eenmaal wordt verstrekt. Bij verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van Cadeaukaart zal de Houder het Tegoed verliezen. De Houder heeft geen recht op vervanging of terugbetaling van het (resterende) Tegoed. Sommige Cadeaukaarten bieden de mogelijkheid om de Cadeaukaart te registreren en op naam van de Houder te zetten. In dat geval, zal – bij verlies, diefstal, beschadiging of misbruik, de Houder de Programma Manager dienen te informeren en wordt het
Gebruiksvoorwaarden Houders BoekCadeau kaart versie 5.6 (mei 2018) 2
(resterende) Tegoed vervangen door uitgifte van een nieuwe Cadeaukaart en de oude Cadeaukaart geblokkeerd.

5.2. De Houder is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Cadeaukaart en dient deze zorgvuldig te bewaren en de instructies op de Programma website en/of de Acceptant nauwgezet op te volgen. Het risico van het verloren gaan van het tegoed als gevolg van het niet naleven van de gebruiksinstructies op de genoemde websites ligt bij de Houder. De Houder kan zich er na een succesvol uitgevoerde betaling niet meer op beroepen dat Intersolve EGI de betalingstransactie niet correct zou hebben uitgevoerd.

5.3. De Houder stelt Intersolve EGI onverwijld in kennis van verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van de Cadeaukaart, waarna Intersolve EGI de Cadeaukaart zal blokkeren.

5.4. De Cadeaukaart is niet verhandelbaar, maar kan door de Houder slechts om niet aan een opvolgende Houder worden gegeven om te worden gebruikt als cadeaukaart. Aan de opvolgende Houder komen de bevoegdheden van artikel 2.2 niet toe. De Houder die in strijd met dit artikel de Cadeaukaart anders dan om niet vervreemdt, vrijwaart Intersolve EGI ter zake van alle claims van opvolgend Houders die direct of indirect uit die opvolging voortvloeien.
                                                                                            

6.Blokkering

6.1. Intersolve EGI beschikt over de mogelijkheid om bepaalde Cadeaukaarten zonder nadere aankondiging te blokkeren en gaat hiertoe over indien er naar het oordeel van Intersolve EGI, sprake is of lijkt te zijn van niet-toegestaan gebruik, fraude, misbruik of andere onregelmatigheden.

6.2. Intersolve EGI zal na blokkering conform artikel 6.1 een onderzoek instellen. Na onderzoek kan Intersolve EGI gebruik maken van een van de volgende bevoegdheden: de Cadeaukaart geblokkeerd houden, aan Houder het (resterende) Tegoed in geld uitkeren dan wel de Cadeaukaart deblokkeren of vervangen, indien de redenen voor blokkering niet langer bestaan. Gedurende de periode dat de Cadeaukaart is geblokkeerd kan de Houder geen betalingen doen en kan hij evenmin een verzoek indienen tot terugbetaling.

6.3. Als er sprake is van een blokkering van een Cadeaukaart ingevolge artikel 6.1, informeert de Acceptant, namens Intersolve EGI, de Houder over de blokkering en de redenen daarvoor (tenzij verboden of wenselijk vanuit veiligheidsoverwegingen) nadat de Acceptant over de blokkering is geïnformeerd, op het moment dat de Houder een betaling probeert uit te voeren bij de Acceptant. Intersolve EGI is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of is ontstaan als gevolg is van het blokkeren van een Cadeaukaart.


7. Terugbetalingsvoorwaarden

7.1. Intersolve EGI is wettelijk verplicht om, gedurende de Vervaltermijn, op verzoek van een Houder binnen 14 dagen, het (resterende) Tegoed op elk ogenblik terug te betalen door storting van het (resterende) Tegoed in euro’s op een persoonlijke betaalrekening bij een Nederlandse bank van de Houder. Intersolve EGI mag weigeren aan een zodanig verzoek te voldoen indien Intersolve EGI redelijkerwijze vermoedt dat er sprake is van fraude, opzet of grove nalatigheid van de Houder.

7.2. De Houder kan een verzoek om terugbetaling indienen via het email adres zoals te vinden op de website van Intersolve EGI en op de website van de Programma Manager.

7.3. Intersolve EGI is bevoegd bij het uitvoeren van haar terugbetaalverplichting een vergoeding in rekening te brengen voor zover het verzoek tot terugbetaling door de Houder wordt gedaan voordat de Vervaltermijn verloopt of indien het verzoek wordt gedaan meer dan één (1) jaar na verloop van de Vervaltermijn. Intersolve EGI rekent conform de wettelijke voorwaarden van artikel 7:521a BW de feitelijke bankkosten voor de overboeking en een bijdrage aan de administratiekosten van Intersolve EGI. De kosten bedragen € 10,00 per Cadeaukaart. Intersolve EGI toont deze vergoedingen in een eindafrekening en de Houder stemt er mee in dat deze rechtstreeks worden ingehouden op het bedrag van het terug te betalen Tegoed. Indien het (resterende) Tegoed kleiner is of gelijk aan bovengenoemd bedrag, dan vervalt de terugbetaalverplichting van Intersolve EGI en wordt het Tegoed verrekend met de kosten.

7.4. Na het verstrijken van de Vervaltermijn brengt Intersolve EGI een beheervergoeding van € 6,50 per jaar in rekening die telkens aan het begin van het jaar ten laste wordt gebracht van het Tegoed. Indien de kosten het Tegoed overschrijdt, zal Intersolve EGI daarvan bij enig terugbetalingsverzoek door Houder melding maken en vervalt al het resterende Tegoed op de Cadeaukaart.


8. Overige verplichtingen Intersolve

8.1. Intersolve EGI voert haar dienstverlening met de grootst mogelijke zorg uit. Desondanks is het niet mogelijk om ongehinderd gebruik van Cadeaukaart te garanderen, omdat vele externe factoren een rol kunnen spelen, waaronder de medewerking van Acceptanten, en de werking van computer- of telecommunicatiesystemen van Intersolve EGI, van Acceptanten en/of van derden.

8.2. Intersolve EGI kan niet aansprakelijk worden gehouden als een Houder een Cadeaukaart niet, niet tijdig of tijdelijk niet volledig kan gebruiken.

8.3. Als de Houder een (technisch) mankement aan de Cadeaukaart constateert dat het gebruik van de Cadeaukaart beperkt of onmogelijk maakt, dat aantoonbaar bij de aankoop reeds bestond, kan de Houder Intersolve EGI verzoeken het Tegoed kosteloos op een vervangende Cadeaukaart te plaatsen. De Houder kan hiervoor contact opnemen met de support afdeling via het email adres zoals te vinden op de website van Intersolve EGI.

8.4. De Stichting van Intersolve EGI zal er voor zorg dragen dat het aan de Houder toebehorende Tegoed op zorgvuldige wijze wordt beheerd. Intersolve EGI zal aan de Houder geen rente vergoeden over het Tegoed.


9. Tekortkoming en Aansprakelijkheid

9.1. Intersolve EGI kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het handelen en/of nalaten van een Acceptant met betrekking tot de levering van de goederen en/of diensten waarvoor de Houder met gebruikmaking van Cadeaukaart heeft betaald. Geschillen met betrekking tot de levering van de goederen en/of diensten dient de Houder met de Acceptant te beslechten.

9.2. Intersolve EGI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming of schade, waaronder gevolgschade, die voortvloeit uit, of verband houdt met een aan Intersolve EGI toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, onrechtmatige daad, of die op enige andere rechtsgrond is gebaseerd, behoudens voor zover die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Intersolve.

9.3. Indien en voor zover vast zou komen te staan dat Intersolve gehouden zou zijn om schade te vergoeden aan de Houder dan is de door Intersolve te vergoeden schade beperkt tot het restant van het Tegoed in geld zoals die was op de dag van de schadeveroorzakende gebeurtenis.


10. Vergoedingen

10.1  Voor het gebruik van bepaalde Betaalmethoden is de Houder ingevolge de algemene voorwaarden van de Programma Manager mogelijk een vergoeding verschuldigd aan Intersolve en de Programma Manager. De actuele vergoeding staat vermeld op de de Intersolve website.

10.2  Intersolve brengt de enige door de Houders verschuldigde vergoedingen in rekening en verrekent dit met het Tegoed.

10.3  Voor vragen of klachten over verrekende verschuldigde vergoedingen kan de Houder zich richten tot de Programma Manager.


11. Overige Bepalingen

11.1.  Intersolve mag (een deel van) haar verplichtingen aan een derde overdragen, indien en voor zover Intersolve dat nodig acht onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt.

11.2.  De betaalmogelijkheden van de Betaalmethode kunnen gewijzigd, uitgebreid, ingeperkt en beëindigd worden. Dergelijke wijzigingen worden nooit eerder dan twee maanden na hun aankondiging van kracht en laten de terugbetaalverplichting van Intersolve na een verzoek van de Houder (conform artikel 6) intact.

11.3.  Intersolve heeft een interne klachtenprocedure voor klachten over het gebruik van haar Betaalmethoden. Een Houder kan eventuele klachten schriftelijk of via de mail indienen via de op www.intersolve.eu/klachten vermelde adressen. Klachten dienen binnen twee maanden na het ontstaan van de klacht of bemerken van het gebrek te worden ingediend. Binnen zeven werkdagen ontvangt de Houder bericht van ontvangst van het indienen van de klacht. Als de klacht onverhoopt niet binnen vier weken naar tevredenheid wordt opgelost dan kan de Houder terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl).

11.4.  Een Houder kan eventuele klachten ook voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter. Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht indien en voor zover de Wet niet in de weg staat aan deze forumkeuze.

11.5.  Intersolve heeft het recht de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, welke wijziging niet eerder dan twee maanden na aankondiging van kracht zullen worden. De meest actuele versie en de aankondiging van eventuele wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden Houders worden gepubliceerd op de Intersolve website en op de Programma Website. Houders kunnen via de Intersolve website of het daar vermelde telefoonnummer een versie van de Gebruiksvoorwaarden op papier of in de vorm van een digitaal bestand opvragen.

11.6.  Als een Houder gebruik blijft maken van de Betaalmethode nadat gewijzigde Gebruiksvoorwaarden inwerkingtreden, wordt de Houder verondersteld de Gebruiksvoorwaarden in hun aangepaste vorm te hebben aanvaard. De Houder behoudt zich het recht voor
om de relatie onmiddellijk kosteloos te beëindigen voor de datum van inwerkingtreding van de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker zal enig gebruik van de Betaalmethoden direct stopzetten en een verzoek tot Terugbetaling conform artikel 6 moeten indienen.

11.7. Omdat de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, waaronder bepaalde (beheer)vergoedingen zoals bedoeld in de bijlage van deze Gebruikersvoorwaarden, adviseert Intersolve Houders telkens voor het gebruik van de Betaalmethode de geldende Gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

11.8. Indien één of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn, zullen de Gebruiksvoorwaarden voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.


12. Aanvullende bepalingen Cadeaukaarten

12.1. Zodra het aankoopbedrag van de cadeaukaart door de verkoper is ontvangen, heeft de Houder bevrijdend betaald aan Intersolve.

12.2. Zodra de op cadeaukaart aangegeven Vervaltermijn (voor zover van toepassing) is verstreken, accepteren Acceptanten de desbetreffende cadeaukaart niet meer als betaalmiddel. Een cadeaukaart kan niet opnieuw worden opgewaardeerd. Terugbetaling van resterend Tegoed kan worden gedaan onder de voorwaarden van artikel 6.

12.3. Bij aankoop van een cadeaukaart via internet gelden additionele kosten, leveringsvoorwaarden en de bedenktijdregeling van de desbetreffende internetwinkel.

12.4. De Cadeaukaart is niet verhandelbaar, maar kan door de Houder slechts om niet aan een opvolgende Houder worden gegeven om te worden gebruikt als cadeaukaart. Aan de opvolgende Houder komen de bevoegdheden van artikel 2.2 niet toe. De Houder die in strijd met dit artikel de cadeaukaart anders dan om niet vervreemdt, vrijwaart Intersolve ter zake van alle claims van opvolgend Houders die direct of indirect uit die opvolging voortvloeien. Intersolve aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor cadeaukaarten welke niet zijn gekocht bij een Verkooppunt.

12.5. In afwijking van artikel 6.1, is Intersolve wettelijk verplicht om, gedurende de Vervaltermijn, op verzoek van een Houder van een cadeaukaart, binnen 14 dagen, het (resterende) Tegoed op elk ogenblik terug te betalen door storting van het (resterende) Tegoed in euro’s op een persoonlijke betaalrekening bij een Nederlandse bank van de Houder. Intersolve mag weigeren aan een zodanig verzoek te voldoen indien Intersolve redelijkerwijze vermoedt dat er sprake is van fraude, opzet of grove nalatigheid van de Houder.

12.6. In afwijking op artikelen 6.2 en 6.3, geldt de mogelijkheid van Intersolve om een vergoeding in rekening te brengen voor Terugbetaling alleen voor zover het verzoek tot terugbetaling door de Houder wordt gedaan voordat de geldigheid van de Cadeaukaart verloopt of indien het verzoek wordt gedaan meer dan één (1) jaar na verloop van de geldigheid. De kosten van artikel 6.4 zijn overeenkomstig van toepassing.

12.7. Daarnaast, is Intersolve gerechtigd om na het verstrijken van de Vervaltermijn een redelijke periodieke vergoeding in te houden op het resterende Tegoed om kosten te dekken. Deze kosten worden genoemd in de overige bepalingen ten aanzien van een specifieke Betaalmethode, zoals toegevoegd aan de Gebruiksvoorwaarden. Indien de kosten het Tegoed overschrijden, zal Intersolve daarvan bij enig terugbetalingsverzoek door Houder melding maken en vervalt al het resterende Tegoed op de Cadeaukaart

12.8. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien: (i) de Vervaltermijn van de cadeaukaart is verstreken, behoudens het recht van de Houder op Terugbetaling conform deze Gebruiksvoorwaarden; of (ii) het (resterende) Tegoed van de cadeaukaart is verbruikt, dan wel de Houder gebruik heeft gemaakt van het recht op Terugbetaling.